ताजा खबर

कार्यक्रम तालिका

Safalta ID स्वागत 05:00 am - 05:10 am
News -सफलता खबर संगालो 06:00 am - 07:00 am
Business Add -बर्गीकृत बिज्ञापन 07:00 am - 07:30 am
Current Issue (Talk Show) - समय सन्दर्भ 07:30 am - 08:00 am
Tourism News- पर्यटन खबर 08:00 am - 08:15 am
News -खबर संगालो 09:00 am - 09:15 am
Lok Chautari-लोक चौतारी 09:15 am - 10:00 am
Kollywood Express 10:15 am - 11:00 am
सडक सरोकार 11:15 am - 12:00 pm
Choice on Collection 11:15 am - 12:00 pm
Nepali Pop 12:15 pm - 1:00 pm
खबर संगालो NEWS 1:00 pm - 1:15 pm
हल्का रमाइलो : 1:15 pm - 2:00 pm
Bollywood Hungama 2:15 pm - 2:00 pm
OffLine Choice 3:15 pm - 4:00 pm
local News - सामुदायिक खबर 4:00 pm - 4:15 pm
Lok Lahari- लोक लहरी 4:15 pm - 5:00 pm
Safalta Call Time : 5:15 pm - 6:00 pm
News - खबर संगालो 6:00 pm - 7:00 pm
स्वदेशी माटो - कृषि (Agriculture Talk) 7:00 pm - 8:00 pm
स्वास्थ्य खबर - Health News 8:00 pm - 8:15 pm
खबर संगालो NEWS 9:00 pm - 9:15 pm
यात्रा गजलको 9:15 pm - 10:00 pm
Safalta ID स्वागत 05:00 am - 05:10 am
Shiva Hindu Bhajan शिव भजन 05:10 am - 06:00 am
News -सफलता खबर संगालो 06:00 am - 07:00 am
Business Add -बर्गीकृत बिज्ञापन 07:00 am - 07:30 am
Current Issue (Talk Show) - समय सन्दर्भ 07:30 am - 08:00 am
Tourism News- पर्यटन खबर 08:00 am - 08:15 am
News -खबर संगालो 09:00 am - 09:15 am
Lok Chautari-लोक चौतारी 09:15 am - 10:00 am
Kollywood Express 10:15 am - 11:00 am
Choice on Collection 11:15 am - 12:00 pm
Nepali Pop 12:15 pm - 1:00 pm
खबर संगालो NEWS 1:00 pm - 1:15 pm
हल्का रमाइलो : 1:15 pm - 2:00 pm
Bollywood Hungama 2:15 pm - 2:00 pm
OffLine Choice 3:15 pm - 4:00 pm
local News - सामुदायिक खबर 4:00 pm - 4:15 pm
Lok Lahari- लोक लहरी 4:15 pm - 5:00 pm
Safalta Call Time : 5:15 pm - 6:00 pm
News - खबर संगालो 6:00 pm - 7:00 pm
आजका युवा ( Today's Youth) 7:00 pm - 8:00 pm
स्वास्थ्य खबर - Health News 8:00 pm - 8:15 pm
खबर संगालो NEWS 9:00 pm - 9:15 pm
केहि गीत केहि अतित 9:15 pm - 10:00 pm
Safalta ID स्वागत 05:00 am - 05:10 am
News -सफलता खबर संगालो 06:00 am - 07:00 am
Business Add -बर्गीकृत बिज्ञापन 07:00 am - 07:30 am
Current Issue (Talk Show) - समय सन्दर्भ 07:30 am - 08:00 am
Tourism News- पर्यटन खबर 08:00 am - 08:15 am
News -खबर संगालो 09:00 am - 09:15 am
Lok Chautari-लोक चौतारी 09:15 am - 10:00 am
Kollywood Express 10:15 am - 11:00 am
Choice on Collection 11:15 am - 12:00 pm
Nepali Pop 12:15 pm - 1:00 pm
खबर संगालो NEWS 1:00 pm - 1:15 pm
हल्का रमाइलो : 1:15 pm - 2:00 pm
Bollywood Hungama 2:15 pm - 2:00 pm
OffLine Choice 3:15 pm - 4:00 pm
local News - सामुदायिक खबर 4:00 pm - 4:15 pm
Lok Lahari- लोक लहरी 4:15 pm - 5:00 pm
Safalta Call Time : 5:15 pm - 6:00 pm
News - खबर संगालो 6:00 pm - 7:00 pm
स्वास्थ्य खबर - Health News 8:00 pm - 8:15 pm
Call Break : PhoneIn 8:15 pm - 9:00 pm
खबर संगालो NEWS 9:00 pm - 9:15 pm
सफलता शुभ रात्री : Good Night Safalta 9:15 pm - 10:00 pm
(Om Shanti) ज्ञान सरिता 05:10 am - 05:55 am
News -सफलता खबर संगालो 06:00 am - 07:00 am
Business Add -बर्गीकृत बिज्ञापन 07:00 am - 07:30 am
Current Issue (Talk Show) - समय सन्दर्भ 07:30 am - 08:00 am
Tourism News- पर्यटन खबर 08:00 am - 08:15 am
सहभागिता 08:15 am - 09:00 am
News -खबर संगालो 09:00 am - 09:15 am
Lok Chautari-लोक चौतारी 09:15 am - 10:00 am
Kollywood Express 10:15 am - 11:00 am
Choice on Collection 11:15 am - 12:00 pm
Nepali Pop 12:15 pm - 1:00 pm
खबर संगालो NEWS 1:00 pm - 1:15 pm
हल्का रमाइलो : 1:15 pm - 2:00 pm
Bollywood Hungama 2:15 pm - 2:00 pm
OffLine Choice 3:15 pm - 4:00 pm
local News - सामुदायिक खबर 4:00 pm - 4:15 pm
Lok Lahari- लोक लहरी 4:15 pm - 5:00 pm
Safalta Call Time : 5:15 pm - 6:00 pm
News - खबर संगालो 6:00 pm - 7:00 pm
आमाका कुरा - Mother's Word 7:00 pm - 8:00 pm
स्वास्थ्य खबर - Health News 8:00 pm - 8:15 pm
नेपाली सेना - Nepal Army 8:15 pm - 9:00 pm
खबर संगालो NEWS 9:00 pm - 9:15 pm
सफलता शुभ रात्री : Good Night Safalta 9:15 pm - 10:00 pm
Station ID स्वागत 05:00 am - 05:10 am
News -सफलता खबर संगालो 06:00 am - 07:00 am
Business Add -बर्गीकृत बिज्ञापन 07:00 am - 07:30 am
Current Issue (Talk Show) - समय सन्दर्भ 07:30 am - 08:00 am
Tourism News- पर्यटन खबर 08:00 am - 08:15 am
स्वच्छ पोखरा हाम्रो दायित्व 08:15 am - 09:00 am
जीबन रक्षा 08:15 am - 09:00 am
News -खबर संगालो 09:00 am - 09:15 am
Lok Chautari-लोक चौतारी 09:15 am - 10:00 am
Kollywood Express 10:15 am - 11:00 am
अपाङ्गसंग मनका कुरा (Talk with Disability ) 11:15 am - 12:00 pm
Choice on Collection 11:15 am - 12:00 pm
Nepali Pop 12:15 pm - 1:00 pm
खबर संगालो NEWS 1:00 pm - 1:15 pm
हल्का रमाइलो : 1:15 pm - 2:00 pm
Bollywood Hungama 2:15 pm - 2:00 pm
OffLine Choice 3:15 pm - 4:00 pm
local News - सामुदायिक खबर 4:00 pm - 4:15 pm
Lok Lahari- लोक लहरी 4:15 pm - 5:00 pm
Safalta Call Time : 5:15 pm - 6:00 pm
News - खबर संगालो 6:00 pm - 7:00 pm
स्वास्थ्य खबर - Health News 8:00 pm - 8:15 pm
Friendship Link- साथी बनाउने कार्यक्रम 8:15 pm - 9:00 pm
खबर संगालो NEWS 9:00 pm - 9:15 pm
सफलता शुभ रात्री : Good Night Safalta 9:15 pm - 10:00 pm
Station ID स्वागत 05:00 am - 05:10 am
News -सफलता खबर संगालो 06:00 am - 07:00 am
Business Add -बर्गीकृत बिज्ञापन 07:00 am - 07:30 am
Current Issue (Talk Show) - समय सन्दर्भ 07:30 am - 08:00 am
Tourism News- पर्यटन खबर 08:00 am - 08:15 am
News -खबर संगालो 09:00 am - 09:15 am
Lok Chautari-लोक चौतारी 09:15 am - 10:00 am
Kollywood Express 10:15 am - 11:00 am
Choice on Collection 11:15 am - 12:00 pm
Nepali Pop 12:15 pm - 1:00 pm
खबर संगालो NEWS 1:00 pm - 1:15 pm
हल्का रमाइलो : 1:15 pm - 2:00 pm
Bollywood Hungama 2:15 pm - 2:00 pm
OffLine Choice 3:15 pm - 4:00 pm
local News - सामुदायिक खबर 4:00 pm - 4:15 pm
Lok Lahari- लोक लहरी 4:15 pm - 5:00 pm
Safalta Call Time : 5:15 pm - 6:00 pm
News - खबर संगालो 6:00 pm - 7:00 pm
सडक सरोकार 7:30 pm - 8:00 pm
स्वास्थ्य खबर - Health News 8:00 pm - 8:15 pm
Call Break : PhoneIn 8:15 pm - 9:00 pm
खबर संगालो NEWS 9:00 pm - 9:15 pm
स्पर्स 9:15 pm - 10:00 pm
Station ID स्वागत 05:00 am - 05:10 am
News -सफलता खबर संगालो 06:00 am - 07:00 am
Business Add -बर्गीकृत बिज्ञापन 07:00 am - 07:30 am
Current Issue (Talk Show) - समय सन्दर्भ 07:30 am - 08:00 am
Tourism News- पर्यटन खबर 08:00 am - 08:15 am
News -खबर संगालो 09:00 am - 09:15 am
Lok Chautari-लोक चौतारी 09:15 am - 10:00 am
Kollywood Express 10:15 am - 11:00 am
Choice on Collection 11:15 am - 12:00 pm
Safalta Quiz 12:15 pm - 1:00 pm
खबर संगालो NEWS 1:00 pm - 1:15 pm
बाल फुलबारी (Children Program) 1:15 pm - 2:00 pm
Bollywood Hungama 2:15 pm - 2:00 pm
OffLine Choice 3:15 pm - 4:00 pm
local News - सामुदायिक खबर 4:00 pm - 4:15 pm
Lok Lahari- लोक लहरी 4:15 pm - 5:00 pm
Safalta Call Time : 5:15 pm - 6:00 pm
News - खबर संगालो 6:00 pm - 7:00 pm
जीबन रक्षा 7:00 pm - 7:30 pm
स्वास्थ्य खबर - Health News 8:00 pm - 8:15 pm
Super Hits 8:15 pm - 9:00 pm
खबर संगालो NEWS 9:00 pm - 9:15 pm
पुस्तकका पानाहरु 9:15 pm - 10:00 pm

© 2016 Radio Safalta 103.4 MHz.All Rights Reserved.

Powered By : i-Tech Nepal